لوله برق یا کاندوئیت (conduit) به لوله های عایقی گفته میشود که لوله برق یا کاندوئیت (conduit) به لوله های عایقی گفته میشود که از درون آن، سیم برق عبور میکند و برای محافظت از سیم ها یا جلوگیری از برق گرفتگیِ انسان ها، ساخته شده اند. لوله برق، استفاده های مختلفی در مراکز صنعتی و تجاری، هتل، تاسیسات زیر زمینی، فروشگاه، بیمارستان، ساختمان های اداری و مسکونی دارد. لوله برق انواع مختلفی دارد مانند: لوله UPVC خم گرم و خم سرد، لوله پلی آمید و پلی اتیلن و لوله برق گالوانیزه گرم و سرداز درون آن، سیم برق عبور میکند و برای محافظت از سیم ها یا جلوگیری از برق گرفتگیِ انسان ها، ساخته شده اند. لوله برق، استفاده های مختلفی در مراکز صنعتی و تجاری، هتل، تاسیسات زیر زمینی، فروشگاه، بیمارستان، ساختمان های اداری و مسکونی دارد. لوله برق انواع مختلفی دارد مانند: لوله UPVC خم گرم و خم سرد، لوله پلی آمید و پلی اتیلن و لوله برق گالوانیزه گرم و سرد